Đọc thêm: Những ngày đầu của đất nước Việt Nam mới- Võ Nguyên Giáp

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Đọc thêm: Những ngày đầu của đất nước Việt Nam mới- Võ Nguyên Giáp SGK Văn mẫu lớp 12