Báo cáo thí nghiệm: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 43
Bạn đánh giá: Chưa

1. Thí nghiệm 1: Sự đông tụ protein khi đun nóng.

Hiện tượng: Dung dịch protein đục dần sau đó đông tụ lại thành từng mảng bám vào thành ống nghiệm.

Giải thích: Vì thành phần chính của lòng trắng trứng là protein nên dễ bị đông tụ khi đun nóng.

2. Thí nghiệm 2: Phản ứng màu biure.

Hiện tượng: Dung dịch xuất hiện màu tím đặc trưng.

Giải thích: Do tạo ra Cu(OH)2 theo PTHH:

2NaOH+CuSO4→Na2SO4+Cu(OH)2

Phản ứng giữa Cu(OH)với các nhóm peptit -CO-NH- tạo ra sản phẩm màu tím.

3. Thí nghiệm 3: Tính chất của một vài vật liệu polime khi đun nóng.

Hiện tượng: Khi hơ nóng các vật liệu:

+ PVC bị chảy ra trước khi cháy, cho nhiều khói đen, khí thoát ra có mùi xốc khó chịu.

+ PE bị chảy ra thành chất lỏng, mới cháy cho khí, có một ít khói đen.

+ Sợi len và vải sợi cháy mạnh, khí thoát ra không có mùi.

Giải thích:

- PVC là chất nhiệt dẻo nên bị chảy trước khi cháy và cháy theo PTHH: (C2H3Cl)n+5n2O2to2nCO2+nH2O+nHCl

Phản ứng cho khí HCl nên có mùi xốc.

- PE là chất nhiệt dẻo nên bị chảy trước khi cháy và cháy theo PTHH:  (C2H4)n+3nO2to2nCO2+2nH2O

Phản ứng cho khí CO2 nên không có mùi xốc.

- Sợi len và vải sợi xenlulozơ là chất nhiệt rắn và cháy theo PTHH:

(C6H10O5)n+6nO2to6nCO2+5nH2O

Khí thoát ra là CO2 không có mùi.

4.Thí nghiệm 4:  Phản ứng của một vài vật liệu polime với kiềm

Hiện tượng:

+ Ống 1: Không hiện tượng

+ Ống 2: Xuất hiện kết tủa trắng

+ Ống 3: Xuất hiện màu tím đặc trưng

+ Ống 4: Không hiện tượng

Giải thích:

+ Ống 1,4: Không phản ứng

+ Ống 2: Phản ứng theo PTHH sau:

(C2H3Cl)n +nNaOH(C2H3OH)n +nNaClNaOH + HNO3NaNO3 + H2ONaCl + AgNO3AgCl + NaNO3 

+Ống 3: Protein bị thủy phân tạo ra các aminoaxit, đipeptit, tripeptit...có phản ứng màu với Cu(OH)2