Câu 3 trang 16, SGK Địa lí 10

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?


Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ sau:

- Bản đồ mạng lưới sông ngòi: thể hiện diện tích lưu vực sông, độ dài ngắn của sông, đặc điểm lòng sông

- Bản đồ khí hậu: nằm trong đới khí hậu nào, mùa mưa nhiều hay ít, mưa về mùa nào...

- Bản đồ địa hình: nơi bắt nguồn của sông, địa hình mà con sông chảy qua để biết được hướng chảy và tốc độ dòng chảy cảu sông...