Bài 2 Trang 167 SGK Hóa Học 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

2. Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:

                                PCl5(k) ⇌⇌ PCl3(k) +Cl2,     ∆H > 0

Yếu tố nào sau đây tạo nên dự tăng lượng PCl3 trong cân bằng?

A. Lấy bớt PCl5 ra.                                                

B. Thêm Cl2 vào.

C. Giảm nhiệt độ.                                                 

D.Tăng nhiệt độ. 


D.