Câu 4 Trang 16 SGK Tin Học 12

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu ví dụ minh họa cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL?


Ví dụ minh họa cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL:

 1.      Tính cấu trúc:
  1. CSDL thư viện có bảng Độc-Giả gồm nhiều hàng, nhiều cột. Một cột là một thuộc tính và mỗi hàng là một thông tin bạn đọc.
  2. CSDL Danh bạ gồm nhiều hàng và cột. Mỗi cột là một thuộc tính (cột họ tên, cột số điện thoại, cột địa chỉ...).
 2.      Tính toàn vẹn:
  1. Mỗi thư viện đề có quy định về số sách nhiều nhất mà người đọc được mượn trong một lần, chẳng hạn số sách một người mượn không vượt quá 6 cuốn.
 3.      Tính an toàn và bảo mật thông tin:
  1. Trong CSDL thư viện không phải ai cũng có thể xem thông tin về bạn đọc khác, Chỉ có một số người đủ thẩm quyền như thủ thư mới có quyển truy cập để sửa đổi, xóa bạn đọc.
  2. Trong ứng dụng danh bạ thì chỉ những ai mở khóa được smartphone thì mới có thể xem được thông tin danh bạ.