Project - Unit 1 Tiếng Anh 11 mới

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

The class is divided into groups of 6 to 8. Your group will interview 15 teenagers, aged 15-17, who live in your area, and take notes of their answers. Report your group’s findings to the whole class.

(Lớp học được chia thành các nhóm từ 6 đến 8 em. Nhóm em sẽ phỏng vấn 15 thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 17 hiện đang sống trong khu vực em ở. Hãy ghi lại câu trả lời của họ rồi thuật lại những điều nhóm em ghi nhận được trước lớp.)

Hướng dẫn giải:

1. They are about the studying of us. They come from the different thought about studying. We share our idea during dinner.

2. I will study harder to make my parents happy.

3. Yes, they do. Because there are many diferences between two generation.

Tạm dịch:

1. Bạn có bất kỳ vấn đề gì về gia đình của bạn không?
- Về cái gì? Về việc học của chúng tôi.
- Đến từ đâu? Từ sự suy nghĩ khác nhau về việc học.
- Bạn giải quyết chúng như thế nào? Bố mẹ bạn giải quyết chúng như thế nào? Chúng tôi chia sẻ suy nghĩ với nhau sau mỗi bữa ăn.

2. Bạn có muốn tự thay đổi bản thân để giải quyết xung đột tốt hơn? Tôi sẽ học tập chăm chỉ hơn để bố mẹ vui lòng.

3. Bạn có nghĩ rằng cha mẹ của bạn nên thay đổi thái độ và quy tắc của họ? Tại sao? Tại sao không?

Họ nên thay đổi suy nghĩ vì có rất nhiều sự khác nhau giữa các thế hệ.