Project - Unit 1 Tiếng Anh 12 mới

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

1. Your group is going to take part in the Public Speaking Contest 'A famous person you admire' organised by your school. Assign the task to each group member: choosing a famous person, creating his/her profile, and giving a presentation about this person.

(Nhóm của bạn sẽ tham gia vào Cuộc thi nói "Một người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ của trường tổ chức.

Giao nhiệm vụ cho từng thành viên nhóm: chọn một người nổi tiếng, tạo hồ sơ của người đó, và đưa ra một bài thuyết trình về người này.)

I want to talk about Huong Tram. She was born in 1990 in Nghe An. It is also the place where she grew up. She is a singer. She songs very beautiful.

Tạm dịch:

Tôi muốn kể về Hương Tràm. Cô ấy sinh năm 1990 ở Nghệ An và đó cũng là nơi cô ấy lớn lên. Cô ấy là ca sĩ. Cô ấy hát rất hay.

2. Work in grous. Choose the best presentation which meets the following criteria:

+ Content: relevant to the topic, well-structured, interesting, truthful
+ Speaker's presentation techniques: clear outline, emotional and expressive voice, good use of body language and gestures, good pronunciation

(Làm việc nhóm. Chọn trình bày tốt nhất, đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Nội dung: liên quan đến chủ đề này, có cấu trúc tốt, thú vị, đáng tin
+ kỹ năng thuyết trình của người nói: đề cương rõ ràng, giọng giàu cảm xúc và biểu cảm, sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ, cách phát âm tốt . )