Project - Unit 5 Tiếng Anh 10 mới

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 45
Bạn đánh giá: Chưa

1. Think about an imaginary invention that may be useful to you or other people. Consider these questions:

(Nghĩ về một phát minh trong trí tưởng tượng mà có thể hữu ích với bạn hoặc những người khác?)

1. What is it used for?

It is used for helping the blind to across the road.

2. Who can use it?

The blind people

3. Where may it be used?

Anywhere

4. Is it expensive?

No, It isn't

5. Is it easy to use?

Yes, it is

Tạm dịch:

1. Nó được dùng để làm gì?

Giúp người mù qua đường

2. Ai có thể dùng nó?

Người mù

3. Nó có thể được dùng ở đâu?

Bất kì mọi nơi

4. Nó có đắt không?

Không

5. Nó có dễ dùng không?

Vâng nó rất dễ dùng

2. Work in groups. Describe your invention to your group members. Which invention is the best in your group?

(Làm việc theo nhóm. Mô tả phát minh của bạn với các thành viên trong nhóm. Phát minh nào là tuyệt vời nhất trong nhóm của bạn?)

3. Your group is going to take part in the contest ‘Best Invention of the Year’ organised by your school. To get ready for this contest, design a poster about the best invention from Activity 2.

(Nhóm của bạn sẽ tham gia cuộc thi 'Phát minh tuyệt vời của năm' được tổ chức bởi nhà trường. Để chuẩn bị cho cuộc thi, hãy thiết kế một tấm poster về phát minh tuyệt vời nhất ở bài tập 2.)