Bài 1 Trang 9 SGK Đại Số 10

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

a) 3+2=7;

b) 4+x=3;

c) x+y>1;

d) 2−√5<0.


a) Mệnh đề sai;

b) Mệnh đề chứa biến;

c) Mệnh đề chứa biến;

d) Mệnh đề đúng.