THỰC HÀNH - HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bản số liệu sau:

BẢNG 11. SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH Ở MỘT SỐ KHU VỰC CỦA CHÂU Á - NĂM 2003

STT Khu vực

Số khách du lịch đến

(nghìn lượt người)

Chi tiêu của khách du lịch

(triệu USD)

1 Đông Á 67230 70594
2 Đông Nam Á 38468 18356
3 Tây Nam Á 41394 18419

- Hãy vẽ biểu đổ cột thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực châu Á, năm 2003.

- Tính mức chi tiêu bình quân của mỗi lượt khách du lịch.

- So sánh về số khách và chi tiêu của khách.


* Vẽ biểu đổ cột thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực châu Á, năm 2003.

 

 

 

 

 

* Tính mức chi tiêu bình quân của mỗi lượt khách du lịch.

 - Công thức tính:

- Áp dụng công thức:

- Tính toán ta có bảng kết quả.

  STT     Khu vực  

Bình quân chi tiêu khách du lịch

(USD/người)

1 Đông Á 1050
2 Đông Nam Á 477,2
3 Tây Nam Á 445

* So sánh về số khách và chi tiêu của khách.

- Về số khách du lịch:

+ Đông Á là khu vực thu hút nhiều lượt khách nhất (67230 nghìn lượt người).

+ Tiếp đến là khu vực Tây Nam Á (41394 nghìn lượt người).

+ Đông Nam Á có lượt khách quốc  tế ít nhất (38468 nghìn lượt người).

- Về chi tiêu khách du lịch quốc tế:

+ Mức chi tiêu của khách ở Đông Á cao nhất (1050 USD/lượt khách).

+ Đông Á mặc dù có lượt khách đến ít hơn nhưng mức chi tiêu của khách lại cao hơn Tây Nam Á (477,2 USD/lượt khách).

+ Tây Nam Á có mức chi tiêu của khách thấp nhất (445 USD/lượt khách).