Bài 1 Trang 12 SGK Lịch sử 11. Đảng Quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

Đảng Quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?


  • Đảng quốc đại là Đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ từ đây giai cấp tư sản Ấn Độ chính thức bước lên vũ đài chính trị
  •  Buộc thực dân Anh phải thu hồi các đạo luật vô lý trong đó có đạo luật chia cắt Ben-gan
  • Thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân, ghi nhận sự trưởng thành của  công nhân Ấn Độ trong việc tham gia phong trào giải phóng dân tộc.