Bài 1 Trang 157 SGK Lịch sử 11. Hãy nêu những đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam giữa thế kỉ XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất.

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu những đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam giữa thế kỉ XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất.


* Nhận xét chung về phong trào chống Pháp ở nửa cuối thế kỷ XIX.

            - Quy mô : khắp miền Trung kỳ và Bắc kỳ, thành phần tham gia bao gồm các sĩ phu, văn thân yêu nước và đông đảo nông dân, rất quyết liệt, tiêu biểu là ba cuộc KN lớn: Ba Đình, Bãi Sậy và Hương Khê

            - Hình thức và PP đấu tranh: Khởi nghĩa vũ trang (phù hợp với truyền thống đấu tranh của dân tộc).

            - Tính chất: là cuộc đấu tranh GPDT .

            -  Ý nghĩa: Chứng tỏ ý chí đấu tranh giành lại độc lập dân tộc của nhân dân ta rất mãnh liệt, không gì tiêu diệt được .

* Phong trào yêu nước và cách mạng 1914 - 1918.

- Phong trào phát triển liên tục, chịu ảnh hưởng của tư tưởng bên ngoài.

- Phong trào phân hóa thành hai xu hướng bạo động và cải cách

- Phương hướng cứu nước mới xuất hiện: phong trào CN và hoạt động cứu nước của NAQ.

- Nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước Việt Nam:

+ Thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến cách mạng.

+ Giai cấp công nhân chưa trở thành lực lượng chính trị độc lập

+ các sỹ phu yêu nước tiến bộ tuy có chuyển biến về tư tưởng nhưng vẫn bị hạn chế về giai cấp và thời đại nên chưa đề ra được đường lối đúng đắn.