Bài 1 Trang 17 SGK Lịch sử 11. Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản  không triệt để


***  Là cuộc CMTS vì:

+ Nhiệm vụ: xoá bỏ tàn dư phong kiến, đưa đất nước tiến lên con đường TBCN

+ Lãnh đạo:  Tư sản 

+ Động lực: được sự ủng hộ của toàn thể quần chúng nhân dân.

- Không triệt để: (Hạn chế)

+ Tàn dư PK vẫn còn. Ở TQ có sự liên minh giữa Tư sản và Phong kiến. 

+ Vấn đề ruộng đất cho nông dân chưa được giải quyết thoả đáng.