Bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử 11. Nhận xét về phong trào đáu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Nhận xét về phong trào đáu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX


- Quy mô: phong trào đấu tranh nổ ra liên tục, sôi nổi và đạt được những kết quả nhất định.

- Lãnh đạo: sĩ phu yêu nước tiến bộ, giai cấp tư sản.

- Lực lượng tham gia: đông đảo nhân dân trong đó chủ yếu là nông dân.

- Kết quả: đều thất bại. Do chưa có tổ chức lãnh đạo, sự hèn nhát, bảo thủ của chế độ PK, PK và ĐQ câu kết đàn áp

- Tính chất: mang tính dân tộc sâu sắc.

- Ý nghĩa: Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Trung Quốc nói riêng và các nước thuộc địa nói chung, để lại những bài học kinh nghiệm cho phong trào đáu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.