Bài 1 trang 50 SGK Sinh học 11. Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 552
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?


Quang hợp quyết định năng suất của thực vật vì: 90 - 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quá trình quang hợp.