Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 11. Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế.

Trung bình: 4,54
Đánh giá: 634
Bạn đánh giá: Chưa

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế.


Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế:

      - Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

      - Năng suất kinh tế là một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá...) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loại cây.

      - Những loài cây được con người sử dụng toàn bộ sinh khối thì năng suất sinh học cũng chính là năng suất kinh tế.