Bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử 11. Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 179
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?


- Hai cuộc CM đó là: CM tháng Hai (CM dân chủ tư sản), và CM tháng Mười (CMXHCN)

- Đầu năm 1917, nước Nga khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Nga với Nga hoàng trở nên sâu sắc. Nhân dân Nga dưới sự lãnh đạo của Lênin và Đảng Bôn-sê-vích đã tiến hành CM tháng Hai lật đổ chính quyền phong kiến Nga hoàng.

- Tuy nhiên, sau CM tháng Hai, nước Nga tồn tại 2 chính quyền song song là Chính quyền của giai cấp tư sản - Chính phủ lâm thời và Chính quyền của giai cấp công nhân, nông dân, binh lính - Chính quyền Xô viết.

- Yêu cầu đặt ra là lật đổ Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, đưa toàn bộ chính quyền về tay vô sản. CM tháng Mười nổ ra để giải quyết nhiệm vụ trên.