Bài 1 trang 55 SGK Sinh học 11. Hô hấp ở cây xanh là gì?

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 144
Bạn đánh giá: Chưa

Hô hấp ở cây xanh là gì?


* Hô hấp ở thực vật là quá trình ôxi hóa sinh học dưới tác động của enzim. Trong đó nguyên liệu hô hấp là các phân tử hữu cơ (đặc biệt là glucôzơ) bị ôxi hóa đến CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng. Năng lượng đó được tích lũy một phần trong ATP, một phần thoát đi dưới dạng nhiệt.

* Phương trình hô hấp tổng quát:

C6H12O6 + 6 O2 CO2 + 6 H2O + Năng lượng (Nhiệt + ATP)