Bài 4 trang 55 SGK Sinh học 11. Hãy khái quát về ảnh hướng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh.

Trung bình: 4,53
Đánh giá: 199
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy khái quát về ảnh hướng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh.


Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hô hấp của thực vật.

     - Nước: Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp.

     - Nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn mà hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường.

     - Ôxi: Ôxi là nguyên liệu của hô hấp, nếu thiếu ôxi thì hiệu quả hô hấp giảm nhiều (hô hấp hiếu khí tích lũy năng lượng gấp 19 lần hô hấp kị khí).

     - Hàm lượng CO2: Nồng độ CO2 cao sẽ ức chế hô hấp.