Bài 1 trang 66 SGK Sinh học 10. Thế nào là hô hấp tế bào? Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào?

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 177
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là hô hấp tế bào? Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào?


+ Hô hấp tế bào là quá trình phân giải hoàn toàn chất hữu cơ thành co2H2O đồng thời chuyển đổi năng lượng trong các phân tử chất hữu cơ thành năng lượng chứa trong phân tử ATP.

+ Quá trình hít thở của con người là quá trình hô hấp ngoài. Quá trình này giúp trao đổi O2 và CO2 cho quá trình hô hấp tế bào.