Bài 2 trang 66 SGK Sinh học 10. Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 146
Bạn đánh giá: Chưa

Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính?

Là những giai đoạn nào?

Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?


Quá trình hô hấp tế bào từ một phân tử glucôzơ được chia thành ba giai đoạn chính:

    + Đường phân: diễn ra trong tế bào chất

    + Chu trình Crep : diễn ra trong chất nền của ti thể

    + Chuỗi truyền êlêctrôn hô hấp: diễn ra ở màng trong của ti thể