Bài 1 trang 80 SGK Sinh học 11. Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 136
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?


Hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở vì hệ tuần hoàn có một đoạn máu đi ra khỏi mạch máu và trộn lẫn vào dịch mô (máu đi ra khỏi hệ mạch máu).