Bài 2 trang 80 SGK Sinh học 11. Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cự, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín ?

Trung bình: 4,59
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cự, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?


Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín vì có máu chảy hoàn toàn trong mạch kín.