Bài 1 trang 94 SGK Sinh học 10. Vi khuẩn lam tổng hợp prôtêin của mình từ nguồn cacbon và nitơ ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 39
Bạn đánh giá: Chưa

Vi khuẩn lam tổng hợp prôtêin của mình từ nguồn cacbon và nitơ ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?


 Vi khuẩn lam có khả năng tự tổng hợp prôtêin.

   - Nguồn cacbon cung cấp là CO2 do quá trình quang tự dưỡng.

   - Nguồn nitơ là nitrôgenaza cố định nitơ phân tử, diễn ra chủ yếu ở trong tế bào dị hình.

 Kiểu dinh dưỡng: quang tự dưỡng.