Đề 2, trang 14, sgk Ngữ Văn lớp 11

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề mà Thân Nhân Trung  đặt ra trong câu sau: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp


Chú ý một số điểm sau khi làm bài: 

- Vấn đề cần nghị luận là người tài đức có vai trò rất lớn trong sự phát triển của đất nước 

- Giải thích ý nghĩa vấn đề:

+ Hiền tài: người tài cao, học rộng, có đạo đức

+ Nguyên khí: là khí chất làm nên sự sống còn và phát triển của đất nước, xã hội

Ý cả câu:Người hiền tài có vai trò quan trọng đối với sự sống còn và phát triển của xã hội. Có nhiều người hiền tào đóng góp thì đất nước phát triển nhanh, mạnh. Thiếu hền tài thì đất nước nghèo nàn lạc hậu

- Bày tỏ quan điểm bản thân:

+ Khẳng định câu nói của tác giả đúng trong mọi thời đại

+ Dùng dẫn chứng để chứng minh

- Rút ra bài học: 

+ Nhân tài rất quý, vì vậy cần biết quý trọng nhân tài

+ Bản thân cần ra sức phấn đấu, học tập để trở thành người tài đức đóng góp cho đất nước