Bài 2 trang 154 SGK Sinh học 11. Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 144
Bạn đánh giá: Chưa

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng


Tên hoocmon

Nơi sản xuất

Tác dụng sinh lí

Ecđison

Tuyến trước ngực

+ Gây lột xác ở sâu bướm.

+ Kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

Juvenin

Thể allata

+ Gây lột xác ở sâu bướm.

+ ức chế quá trình chuyển hoá sâu thành nhộng và bướm.