Bài 3 Trang 120 SGK Lịch sử 10. Em biết gì về Nguyễn Huệ - Quang Trung và đánh giá vai trò của ông trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và chống Thanh?

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 321
Bạn đánh giá: Chưa

Em biết gì về Nguyễn Huệ - Quang Trung và đánh giá vai trò của ông trong hai cuộc kháng  chiến chống Xiêm và chống Thanh?


* Nguyễn Huệ - Quang Trung (1753 - 1788)

- Nguyễn Huệ tên thật là Hồ Thơm.

- Ông là một trong ba trụ cột của nghĩa quân Tây Sơn, có công lao to lớn trong sự nghiệp thống nhất đát nước chấm dứt tình trạng chia cắt 2 Đàng

- Năm 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh, ông lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu Quang Trung

-  Xây dựng đất nước và lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống giặc ngoại xâm ( chống Xiêm và chống Thanh)

- Vua Quang Trung được coi là anh hùng áo vải của dân tộc.

* Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và chống Thanh:

- Nguyễn Huệ đã kêu gọi quần chúng nhân dân, liên kết lực lượng đặc biệt là nông dân

-  Lãnh đạo nghĩa quân trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và chống Thanh, để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

- Vua Quang Trung còn có những cải cách tiến bộ, góp phần đề cao giá trị văn hóa dân tộc ( chữ Nôm làm chữ quốc ngữ)