Bài 1 Trang 120 SGK Lịch sử 10. Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước.

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 90
Bạn đánh giá: Chưa

Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước.


* Phong trào Tây Sơn:

- 1771 khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn (Bình Định) do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ lãnh đạo.

- Từ một cuộc khởi nghĩa nhanh chóng phát triển thành phong trào lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong,  làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào.

- 1786 – 1788 nghĩa quân tiến ra Bắc lật đổ tập đoàn Lê – Trịnh làm chủ toàn bộ đất nước.
Như vậy, Sự nghiệp thống nhất đất nước về cơ bản được hoàn thành