Bài 3 trang 142 SGK Sinh học 11. Nêu 2 biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật.

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 61
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu 2 biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật.


2 biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hooc môn thực vật là: (chọn 2 biện pháp bất kì).

      + Nuôi cấy tê bào và mô thực vật: sử dụng AIA, GA, xitôkinin với tỷ lệ phù hợp để nhân giống thực vật nhanh chóng.

      + Tạo quả không hạt: sử dụng GA.

      + Kích thích hạt nảy mầm, kích thích ra rễ ở cây con: AIA, GA.

      + Làm quả chín nhanh (đặt xen lẫn các quả chín ít với các quả chín nhiều sẽ làm nhanh quá trình chín của quả): êtilen, đất đèn,…