Bài 3 Trang 73 SGK Lịch sử 11. Em hãy nêu những điểm cơ bản trong Chính sách mới của tổng thống Ru-dơ-ven.

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

 Em hãy nêu những điểm cơ bản trong Chính sách mới của  tổng thống Ru-dơ-ven.


- Nội dung:

+ Nhà nước can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế.

+ Thông qua các đạo luật: Ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp...

+ Giải quyết nạn thất nghiệp.