Bài 2 trang 7 SGK Hóa học 11. Sự điện li, chất điện li là gì ?

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

Sự điện li, chất điện li là gì?

Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu?

Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng.


-  Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước hoặc khi nóng chảy thành ion.

- Chất điện li là những chất khi tan trong nước phân li ra ion.

- Chất điện li: Axit, bazơ, muối 

            + Chất điện li mạnh là các chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

                     Ví dụ: NH4Cl  → NH4+ + Cl

            + Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan chỉ phân li một phần ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

                   Ví dụ: CH3COOH ⇔ CH3COO + H+