Bài 4 trang 18 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trung bình: 4,41
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là gì?

    A) Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza.

    B) Mang thông tin quy định prôtêin điều hòa.

    C) Mang thông tin quy định enzim ARN polimeraza.

    D) Nơi liên kết với prôtêin điều hòa.


Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là mang thông tin quy định prôtêin điều hòa.

Đáp án: B