Bài 4 trang 9 SGK Sinh học 10. Hãy chọn câu trả lời đúng nêu dưới đây.

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chọn câu trả lời đúng nêu dưới đây.

Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:

a) Chúng sống trong những môi trường giống nhau.

b) Chúng đều được cấu tạo từ tế bào.

c) Chúng đều có chung một tổ tiên.

d) Tất cả các điều nêu trên đều đúng.


Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng đều có chung một tổ tiên.

Đáp án c