Bài 1 trang 9 SGK Sinh học 10. Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức sống cơ bản.

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức sống cơ bản.


- Thế giới sống được tổ chức như thế nào?

  Thế giới sống được chia thành các cấp các cấp độ tổ chức từ thấp đến cao theo nguyên tắc thứ bậc, trong đó tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.

- Nêu các cấp tổ chức sống cơ bản: Có 5 cấp độ tổ chức sống cơ bản: tế bào – cơ thể - quần thể - quần xã – hệ sinh thái.