Bài 5 trang 30 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 33
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Sự không phân li của một cặp NST tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện điều gì?

A) Tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến.

B) Chỉ cơ quan sinh dưỡng mang tế bào đột biến.

C) Tất cả các tế bào sinh dưỡng đều mang đột biến, còn tế bào sinh dục thì không.

D) Trong cơ thể sẽ có hai dòng tế bào: dòng bình thường và dòng mang đột biến.


Sự không phân li của một cặp NST tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện trong cơ thể sẽ có hai dòng tế bào: dòng bình thường và dòng mang đột biến.

Đáp án: D