Bài 5 Trang 9 SGK Hoá Học 10

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

 5. Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhìnhcu43.πr3.


a) rzn = l,35.10-1 nm = 0,135.10-7 cm (lnm = 10-9 m)

1u = 1,6600. 10-24 g

mzn = 65 x l,6600.10-24 g = 107,9.10-24 g

VnguyêntửZn = 43.π.r3 = 43.π.(0,135.10-7) = 10,3.10-24 cm3.

Dnguyên tử Zn = mV=107,9.10-2410,3.10-24 = 10,48g/cm3.

b) mhạtnhânZn = 65u  => 107,9 x 10-24 gam

rhạtnhânZn = 2.10-6 nm = (2.10-6 x 10-7)cm = 2.10 -13cm

hạt nhân nguyên tử Zn =  43.π.(2.10 -13) 3 = 33,49.10-39 cm3        

hạt nhân nguyên tử Zn = 107,9.10-2433,49.10-39 = 3,22.1015 g/cm3   

                            = 3,22.109tỉ tấn/cm3