Bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 76
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

A) Tháo xoắn phân tử ADN.

B) Bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN.

C) Lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

D) Cả A, B, C.


Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:Tháo xoắn phân tử ADN; Bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN; Lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

Đáp án: D