Bài 6 trang 13 sgk vật lí 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 0,4 kg và một lò xo có độ cứng k = 80 N/m. con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1 m. hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng?

A. 0 m/s.
B. 1,4 m.s.
C. 2,0 m/s.
D. 3,4 m/s.


Đáp án B.

Khi con lắc qua vị trí cân bằng (x = 0) thì tốc độ cực đại:

v=ωA=km.A=800,4.0,1=1,4m/s