Bài 1 trang 204 SGK Hóa học 12. Thế nào là ô nhiễm môi trường?

Trung bình: 0
Đánh giá: 0
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm.


- Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường.

- Hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trong do các hoạt động của con người làm biến đổi khí hậu: hạn hán, lũ lụt..., gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới con người và sinh vật, do đó cần phải bảo vệ môi trường.