Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha SGK Công Nghệ lớp 12

+ Giới thiệu mục tiêu tiết học :

   - Đọc và giải thích được số trên nhãn động cơ không đồng bộ ba pha.

   - Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha.

+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1: Quan sát và mo tả hình dạng bên ngoài của động cơ, đọc số liệu kĩ thuật trên nhãn động cơ, ghi và nêu ý nghĩa các số liệu kĩ thuật vào bản 1 mẫu báo cáo.

Bước 2: Quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ, ghi kết quả vào bảng 2 mẫu báo cáo.

+ Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.