Bài tập 2 trang 18, SGK Địa lí 11 - Trình bày báo cáo.

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày các kết quả thảo luận nhóm thành báo cáo có chủ đề: “Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển".


 Báo cáo chủ đề: “Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển".

     Toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, đã mang lại nhiều cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.

     Toàn cầu hóa sẽ thúc đẩy tự do hóa thương mại, hàng hóa lưu thông rộng rãi. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu của nước ta đã xâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường châu Âu và Mỹ.

     Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia đang phát triển có thể nhanh chóng đón đầu được công nghiệp hiện đại, áp dụng ngay vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Toàn cầu hóa tạo điều kiện chuyển giao những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, về tổ chức và quản lí, về sản xuất và kinh doanh tới tất cả các nước.

      Hằng năm Việt Nam đã tiếp nhận hàng chục dự án đầu tư FDI từ các nước phát triển (Nhật Bản). Nguồn vốn này chủ yếu thu hút về các khu kinh tế ven biển, đặc khu kinh tế, trung tâm kinh tế lớn nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất kĩ thuật, đổi mới công nghệ sản xuất nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm.

      Toàn cầu hóa thúc đẩy đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động khai thác các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của các nước khác. Việt Nam đã và đang hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới trên nhiều lĩnh vực.

      Bên cạnh đó nó cũng mang lại nhiều thách thức. Khoa học và công nghệ đã có tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống inh tế thế giới. Muốn có sức cạnh tranh kinh tế mạnh, phải làm chủ được các ngành kinh tế mũi nhọn như điện tử - tin học, năng lượng nguyên tử, hóa dầu, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học,… Các siêu cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình đối với các nước khác. Các giá trị đạo đức của nhận loại được xây dựng hàng chục thế kỉ nay đang có nguy cơ bị xói mòn. Toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên, làm cho môi trường suy thoái trên phạm vi toàn cầu và trong mỗi quốc gia. Trong quá trình đổi mới công nghệ, các nước phát triển đã chuyển các công nghệ lỗi thời, gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển.

      Có thể nói, với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, toàn cầu hóa vừa là thách thức vừa là cơ hội lớn. Có thể nói, toàn cầu hóa là một cuộc chơi, là một trận đấu. Ai thông minh sáng suốt thì được nhiều hơn mất, ai sơ hở khờ khạo thì mất nhiều hơn được. Có thể được và mất rất lớn nhưng không ai được hết và mất hết, Chỉ có một tình huống mất hết đó là co mình lại, đóng cửa, cự tuyệt toàn cầu hóa, khước từ hội nhập.