Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc

Trung bình: 4,55
Đánh giá: 47
Bạn đánh giá: Chưa

Cách tiến hành

  • Cho 1ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ.
  • Cho từ từ từng giọt NH3 2M đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết.
  • Nhỏ 3-5 giọt dung dịch andehit fomic vào ống nghiệm trên và đung nóng nhẹ trong vài phút (60-70oC).
  • Quan sát sự biến đổi màu sắc trên thành ống nghiệm và giải thích hiện tượng.

Hiện tượng - giải thích

  • Nhỏ từ từ từng giọt NH3 2M vào ống nghiệm chứa AgNO3 thì xuất hiện kết tủa và kết tủa tan dần khi NH3 dư

PTHH: AgNO3 + NH3 + H2O → AgOH↓ + NH4NO3

AgOH + 2NH3 → [Ag(NH3)2](OH)

  • Khi cho HCHO vào ống nghiệm trên và đun nóng thì thấy xuất hiện kết tủa đen bên trong dung dịch và ở thành ống nghiệm sáng như gương.

PTHH: HCHO + [Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO+ Ag↓ + H2O + NH3

Các bài khác