Câu 2 Trang 100 Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Trung bình: 4,16
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm


- Thành phần cấp tài nguyên được đặt tại một máy chủ trên mạng. Đóng vai trò tiếp nhận và xử lý các yêu cầu về cơ sở dữ liệu, sau đó gửi kết quả lại cho máy khách.

- Chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách-chủ giảm vì chỉ cần máy chủ có cấu hình đủ mạnh để lưu trữ và quản trị cơ sở dữ liệu.