Câu 2 trang 100, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,73
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Những thuận lợi và trở ngại từ đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực.


* Dân cư:

- Thuận lợi:

+ Dân số đông nên có nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

+ Cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ gia tăng dân số hành năm cao nên nguồn lao động bổ sưng hàng năm lớn, nguồn lao động trẻ và năng động.

- Khó khăn:

+ Nguồn lao động dồi dào nhưng có tay nghề và trình độ chuyên môn còn hạn chế nên năng suất lao động thấp.

+ Dân đông, trong điều kiện trình độ phát triển kinh tế chưa cao đã ảnh hưởng tới vấn đề việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

+ Phân bố dân cư không đều, tập trung ở đồng bằng châu thổ của các con sông lớn, vùng ven biển và một số vùng đất đỏ badan, thưa thớt ở vùng núi ⟶ gây áp lực lên các vấn đề xã hội ở các vùng đông dân.

* Xã hội:

- Thuận lợi: Các quốc gia ĐNA đa dân tộc, đa tôn giáo nên đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán sinh hoạt gần giống nhau tạo thuận lợi cho sự hợp tác phát triển.

- Khó khăn: 

+ Các quốc gia Đông Nam Á đều là các quốc gia đa dân tộc, phân bố rộng, không theo biên giới quốc gia, điều này gây khó khăn cho quản lí, ổn định chính trị, xã hội mỗi nước.

+ Mâu thuẫn tôn giáo cũng xảy ra ở một số nơi, bất đồng về ngôn ngữ giữa các quốc gia, dân tộc,…

Các bài khác