Câu 2 Trang 74 Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Trả lời cho các câu hỏi tương ứng trang 74 SGK tin học lớp 12


Hỏi: Báo cáo tạo ra với mục đích gì?
Trả lời: Thống kê học sinh có điểm trung bình môn Tin học >= 8.5.

Hỏi: Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?
Trả lời: Bảng HOC_SINH, các trường MaSo, HoDem, Ten, To, Tin.

Hỏi: Chọn trường nào gộp nhóm?
Trả lời: Chọn trường To (phân nhóm theo đơn vị tổ học sinh).

Hỏi: Sắp xếp dữ liệu theo trường nào? Sắp xếp tăng hay giảm?
Trả lời: Sắp xếp dữ liệu theo trường Diem, sắp xếp giảm (chọn Descending).

Hỏi: Bố trí các trường trong báo cáo như thế nào?
Trả lời: Cách bố trí: Stepped . Kiểudáng: Compact .