Bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số: a) y=4+3x-x2

a) y=4+3x-x2 b) y=13x3+3x2-7x-2
c) y=x4-2x2+3 d) y=-x3+x2-5

 


Kiến thức:

*) Phương pháp:

 • B1: Tìm tập xác định của hàm số.
 • B2: Tính đạo hàm y' và giải phương trình y'=0
 • B3: Lập bảng biến thiên của hàm số.
 • B4: Dựa vào bảng biến thiên kết luận.

a)y=4+3x-x2

 •  D=
 • y'=3-2x=0x=32.
 • Bảng biến thiên:
 • Vậy hàm số đồng biến trong khoảng -;32và nghịch biến trong khoảng 32;+ .

b)y=13x3+3x2-7x-2

 •  D=
 • y'=x2+6x-7
 • y'=0x=1 hoặc x=-7
 • Bảng biến thiên:Vậy hàm số đồng biến trong các khoảng -;-7 và 1;+; nghịch biến trong khoảng -7;1.

c)y=x4-2x2+3

 •  D=
 • y'=4x3-4x=4xx2-1
 • y'=0x=0 hoặc x=1 hoặc x=-1
 • Bảng biến thiên:Vậy hàm số nghịch biến trong các khoảng -;-1;0;1, đồng biến trong các khoảng -1;0;1;+.

d) y=-x3+x2-5

 • D=
 • y'=-3x2+2x
 • y'=0x=0 hoc x=23
 • Bảng biến thiên:
 • Vậy hàm số nghịch biến trong các khoảng -;0 và 23;+, đồng biến trong khoảng 0;23.