Câu hỏi thảo luận số 1 trang 78, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

 Dựa vào kiến thức đã học ở bài 14, hãy cho biết ở mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu? Hãy kể tên các đới khí hậu đó?


Mỗi bán cầu có 7 đới khí hậu: cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, cận xích đạo, xích đạo.