Câu hỏi thảo luận trang 31, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu mối quan hệ giữa sự chuyển dịch của các mảng kiến tạo với việc hình thành các dãy núi uốn nếp.


Mối quan hệ giữa sự chuyển dịch của các mảng kiến tạo với việc hình thành các dãy núi uốn nếp:

- Khi hai mảng kiến tạo dịch chuyển xô vào nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng (ven bờ các mảng) đá sẽ bị nén ép lại và nhô lên, hình thành các địa lũy như dãy núi cao, sinh ra động đất núi lửa....

Ví dụ: Dãy Hi –ma-lay-a được hình thành do mảng Ấn Độ -Ỗ-xtr ây-li-a xô vào mảng Âu –Á.

- Khi hai mảng kiến tạo di chuyển tách xa nhau, ở các vết nứt tách dãn, măcma sẽ trào lên, tạo ra các địa hào như các dãy núi ngầm dưới đáy đại dương.

Ví dụ: Biển Đỏ...