Words Confused Exercise

Chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống

Tenses Exercise

Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.

Relative Pronouns Exercise

Điền vào chỗ trống đại từ quan hệ thích hợp.

General Grammar Exercise

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

However, Though, Although, In Spite Of Or Despite

Điền vào chỗ trống However, Though, Although.

Gap Fills Exercise

Điền vào ô trống với một từ hay cụm từ thích hợp.

English Vocabulary Exercise

Điền vào chỗ trống từ vựng thích hợp.

Prepositions Or Conjunctions Exercise

Điền vào chỗ trống với một từ nối hay giới từ thích hợp.

Question Tags And Short Answers

Thêm câu hỏi đuôi hoặc câu trả lời ngắn gọn vào chỗ trống.

Would and Should Exercise

Bạn có thể sử dụng thành thạo "would" và "should" hay không?

Trắc nghiệm tiếng Anh "Do hay Make"

Điền vào khoảng trống sử dụng "Do" hay "Make".

Simple Present And Present Continuous Tense Exercise

Fill in the blanks with a present simple or present continuous tense form.

Past Or Present Perfect Tense exercise

Lựa chọn các thì phù hợp để điền vào chổ trống