Lịch Sử lớp 12 Phần một: Lịch sử Thế Giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000